گوجه فرنگی کوئین 2274

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : گرد و کمی پهن
  • وزن میوه : 200-180 گرم
  • شکل بوته : نسبتاً بلند و حجیم
  • مقاومت : مقاوم به گل پرانی در گرما
  • موارد مصرف : ناسب برای مصرف تازه خوری و صنعتی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم