گوجه فرنگی سی اچ

  • قابلیت برداشت : 65 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : گرد و هم رس
  • وزن میوه : 150-100 گرم
  • شکل بوته : متوسط پاکوتاه
  • موارد مصرف : مصرف صنعتی و خوراکی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم
  • برتری : زودرسی و هم رسی آن