لوبیا سبز سان رای

  • قابلیت برداشت : 60-55 روز پس از کاشت
  • شکل غلاف : کشیده و صاف
  • طول غلاف : 14-13 سانتی متر
  • رنگ غلاف : سبز
  • رنگ بذر : قهوه ای
  • شکل بوته : پاکوتاه
  • طول بوته : به ارتفاع 35-20 سانتی متر
  • وزن هزار دانه : 280 گرم