فلفل گلباز

  • قابلیت برداشت : 75 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : باریک بلند، کشیده و موج دار
  • طول میوه : 20-16 سانتی متر
  • طعم میوه : تندی ملایم
  • رنگ میوه : سبز روشن و در زمان رسیدگی قرمز رنگ (خوش رنگ)
  • طول بوته : به ارتفاع 90-85 سانتی متر
  • وزن هزار دانه : 5 گرم