شاهی

5,000 تومان

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40 - 30 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد