خیار سوپر

  • قابلیت برداشت : 50-45 روز پس از کاشت
  • شکل میوه : کشیده، سیلندری و دارای شیار
  • رنگ میوه : سبز خوش رنگ
  • طول میوه : 18-16 سانتی متر
  • طعم میوه : ترد با عطر و طعم خوب
  • وزن هزار دانه : 26 گرم