خربزه آناناسی

  • قابلیت برداشت : 90-70 روز پس از کاشت
  • شکل میوه : بیضی شکل نسبتاً کوچک و دارای تور بسیار زیبا
  • وزن میوه : 2-1/5 کیلوگرم
  • طعم میوه : شیرین و معطر
  • رنگ میوه : در ابتدا رنگ بافت داخلی سبز و در زمان رسیدگی به رنگ نارنجی
  • وزن هزار دانه : 34 گرم