بنفشه الوان

6,500 تومان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : الوان (مخلوط)
  • ارتفاع : پاکوتاه(20-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : پاییزوزمستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20 - 15 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد