بادرنجبویه

5,000 تومان

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 60 - 50 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد