0

هویج

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 150 - 130 روز
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد

5,000 تومان