0

مارگریت

  • گیاه : دائمی
  • فرم : پر گل
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان