0

فلفل زینتی

  • کاشت : بهاره
  • دوره رسیدگی : 75 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان