زنیان

8,000 تومان

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پامتوسط(35-45)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان-اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد