0

ریحان بنفش

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 40 - 35 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : : 20 عدد

5,000 تومان