0

داوودی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : اواخر تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان