0

خیار چمبر

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 80 - 70 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20 عدد

5,000 تومان