ختمی خبازی

8,000 تومان

  • گیاه : دوساله
  • رنگ : صورتی مایل به بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(50-80ساتینتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اواخرزمستان
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد