0

تاج خروس

  • گیاه : یکساله
  • فرم : افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواسط بهار
  • زمان نشاء کاری : اواخر بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان